خدمات

از ایده تا اجرا در کنار شما هستیم:

– ایده پردازی و جمع آوری اطلاعات و تهیه ی طرح اولیه

– ارائه طرح اولیه به کارفرما و بررسی مجدد طرح با توجه به علایق و سلایق کارفرما

– اعمال اصلاحات خواسته شده و ارائه طرح نهایی

– دریافت تاییدیه اجرا و شروع پروژه

– ارائه گزارش از انجام پروژه به کارفرما

– تحویل پروژه و اخذ تاییدیه پروژه از کارفرما